Par projektu

Mūsu misija

  • Izglītot Latvijas sabiedrību par krūts piena vērtīgumu un sniegt iespēju to saņemt arī zīdaiņiem, kuriem nav iespējas saņemt savas mātes krūts pienu.

Mūsu mērķi

  • Savest kopā krūts piena dāvinātājas un tā potenciālos saņēmējus: ģimenes, kuru zīdaiņiem krūts piens nepieciešams kā pamatuzturs vai tā papildinājums.

  • Izglītot sabiedrību par krūts piena vērtīgumu un neaizstājamību zīdaiņa veselīgā attīstībā.

  • Iesaistīties globālajā piena donoru kustībā un aktualizēt to Latvijā.

“Piena Mammas” ir brīvprātīgo biedrība, kas atbalsta mātes piena ziedošanu un
dāvināšanu zīdaiņiem, kuriem savas mammas piens nav pieejams.

Krūts piens zīdainim ir neaizstājams, un tas ir pamats jaundzimušā pilnvērtīgai attīstībai.

Biedrību veido sievietes, kuras ir izglītojušās par krūts piena vērtīgumu un iepazinušas tā nozīmīgumu visos bērna attīstības posmos.

Šajās zināšanās un pieredzē vēlamies dalīties ar Latvijas sabiedrību, vienlaikus sniedzot iespēju vispiemērotāko uzturu – mammas pienu, saņemt arī tiem zīdaiņiem, kuriem savas mammas piens nav pieejams.

“Piena Mammas” apvieno brīvprātīgos – krūts piena dāvinātājas un piena saņēmējus, sniedzot vadlīnijas  drošai un veiksmīgai piena apmaiņas nodrošināšanai.

Platformas izstrāde finansēta Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Nr. 9.1.1.3./15/I/001 ietvaros.

Iesaistītās puses apmaiņu veic tikai un vienīgi bērniņa uztura nodrošināšanas nolūkos bez atlīdzības un brīvprātīgi.

Dāvinātais krūts piens nedrīkst tikt pārdots trešajām personām vai izmantots kā citādi, izņemot bērna vajadzību nodrošināšanai.

Šī vietne nav medicīnas platforma. Tā ir informatīva vietne, kas paredzēta, lai palīdzētu vecākiem veikt apzinātu izvēli par bērna uzturu, piedāvājot nepieciešamo informāciju brīvprātīgai krūts piena apmaiņas veikšanai.

Katra krūts piena apmaiņā iesaistītā puse pilnībā uzņemas atbildību par savu rīcību un visām no tā izrietošajām sekām.

Pasaules pieredze

Mātes piena donoru kustība ir izplatīta visā pasaulē. Iespēja ziedot vai saņemt krūts pienu savam mazulim ir iespējama gandrīz visās valstīs Eiropā, kā arī citviet pasaulē. Tiek izšķirta formālā un neformālā krūts piena ziedošana. Retāk tiek praktizēta arī citas mātes bērna tieša zīdīšana - kā zināms, pagājušajā gadsimtā “zīdītāja” ir bijis maizes darbs, un arī mūsdienās dažviet atrodami “piena brāļi/māsas”.

Formālā piena donēšana

Formālā piena dāvināšana tiek īstenota, ziedojot pienu mātes piena bankai. Lai gan Latvijā pirmā piena banka vēl joprojām ir tapšanas procesā, citviet Eiropā un pasaulē tā ir ierasta prakse.

Pašlaik Eiropā ir vairāk nekā 200 aktīvu piena banku, savukārt pasaulē to skaits pārsniedz 750.

Ziedojot krūts pienu piena bankai, tas tiek pasterizēts, tiek pārbaudīts tā sastāvs un atbilstība lietošanai. Lai gan pasterizācijas procesā zūd daļa tik vērtīgo uzturvielu, šāds krūts piens vēl joprojām ir ārkārtīgi vērtīgs - it īpaši priekšlaikus dzimušiem bērniem, kuriem mātes piens ir kā zāles.

Brazīlijā darbojas 217 mātes piena banku, un šis piena banku tīkls tiek uzskatīts par visefektīvāko pasaulē. Kopš pirmās piena bankas izveides 1985. gadā, zīdaiņu mirstība valstī ir samazinājusies par 73%. Piemēram, 2011. gadā Brazīlijas piena bankām tika saziedoti 165 000 litru mātes piena, ko saņēma ap 170 000 zīdaiņu.

Ziedojot krūts pienu piena bankai, tas tiek pasterizēts, tiek pārbaudīts tā sastāvs un atbilstība lietošanai. Lai gan pasterizācijas procesā zūd daļa tik vērtīgo uzturvielu, šāds krūts piens vēl joprojām ir ārkārtīgi vērtīgs, it īpaši priekšlaikus dzimušiem bērniem, kuriem mātes piens ir kā zāles - tas paaugstina bērniņa izdzīvošanas spējas un ilgtermiņā dod neatsveramu ieguldījumu veselībā. Ir valstis, kurās, ievērojot striktus drošības noteikumus, jaundzimušajiem ir pieejams arī nepasterizēts donores piens. Piemēram, Norvēģijā zīdaiņi tiek baroti ar nepasterizētu donoru pienu gadījumos, kad tas ir iespējams. Tādejādi netiek samazināta tā uzturvērtība un tiek iegūts maksimālais labums priekšlaikus dzimušo bērniņu attīstībā. Vairāk par piena bankām Norvēģijā šeit.

Ar globālo piena ziedošanas kustību iespējams iepazīties šeit.

Neformālā piena donēšana

Neformālā piena donēšana notiek, tieši sazinoties abām pusēm - brīvprātīgajai piena ziedotājai un ģimenei, kuru bērniņam krūts piens ir nepieciešams, un vienojoties par piena ziedošanu (kā platformā “Piena mammas”).

Piena donore uzņemas atbildību par to, vai viņas veselības stāvoklis, dzīvesveids un ieradumi ir atbilstoši piena ziedošanai, tāpēc pirms piena saņemšanas ir būtiski, ka abas puses savstarpēji iepazīstas un pārrunā neskaidros jautājumus, kā arī rūpīgi iepazīstas ar drošas piena ziedošanas vadlīnijām.

Arī neformālā piena ziedošana ir visā pasaulē izplatīta prakse, savedot kopā krūts piena ziedotājas un vecākus, kas vēlas saņemt pienu, piemēram, Eats On Feets, Human Milk For Human Babies, Milkshare, MilkMama u.c.

Neformālās piena apmaiņas platformas atrodamas katrā ASV štatā un Eiropas lielākajās pilsētās, ģimenēm par apmaiņas veikšanu vienojoties sociālajos tīklos, piemēram, Facebook grupās. “Piena mammu” mērķis ir šo kustību iedzīvināt arī Latvijā, sniedzot iespēju ikvienam zīdainim saņemt tam piemērotāko uzturu - krūts pienu.

Informācija iepazīšanai

Platforma darbojas kā tehnisks resurss, kas sniedz ar mātes piena apmaiņas procesu saistītu informāciju, kā arī ļauj ievietot un iegūt informāciju par mātes piena dāvinātāju un saņēmēju nolūkā padarīt iespējamu šo personu saziņu. Mātes piena apmaiņas process, par kuru savstarpēji vienojas tikai mātes piena dāvinātājs un saņēmējs, nav un nedrīkst tikt saistīts ar platformu vai platformas uzturētāju, šis process ir brīvprātīgs, nekomerciāls un nereglamentēts.

Viss platformā esošais saturs par mātes piena apmaiņas procesu, mātes piena dāvinātāju un saņēmēju kalpo tikai informatīvam mērķim. Šis saturs nav un nevar tikt iztulkots kā ieteikums, padoms, rekomendācija u.tml. rīkoties noteiktā veidā. Visus riskus, kas saistīti ar paļaušanos uz platformas saturu, nes tikai pats platformas satura izmantotājs; nedz platformas uzturētājs, nedz personas, kuru viedokli platformas uzturētājs ir publiskojis platformā, paršiem riskiem nav atbildīgi.

AR MEDICĪNU SAISTĪTOS JAUTĀJUMOS JĀKONSULTĒJAS AR ĀRSTU VAI, KUR TAS IR PIEMĒROJAMS, AR CITU ATTIECĪGO VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTU. ŠĀDU KONSULTĀCIJU NEVAR AIZSTĀT PLATFORMAS SATURS.

ATTIECĪBĀ UZ PLATFORMAS DARBĪBAS NODROŠINĀŠANU NAV SNIEGTAS NEKĀDAS GARANTIJAS. PLATFORMAS UZTURĒTĀJS UN PERSONAS, KURU VIEDOKLI PLATFORMAS UZTURĒTĀJS IR PUBLISKOJIS PLATFORMĀ, APROBEŽO SAVU ATBILDĪBU MAKSIMĀLĀ APJOMĀ, KĀDĀ TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE TIESĪBU AKTI.